Sebutkan dan jelaskan macam macam khiyar !

Jawaban :

Macam-macam khiyar

1. Khiyar majlis adalah meneruskan atau membatalkan jual beli ketika kedua belah pihak masih berada dalam tempat jual beli.

2. Khiyar syarat adalah meneruskan atau membatalkan jual beli dengan beberapa persyaratan.

3. Khiyar aibi adalah jika terdapat kerusakan dalam barang jualan si pembeli boleh membatalkan akadnya.

 

 

Penjelasan

Muamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan usaha lainnya.

 

Khiyar adalah kesempatan yang memilih salah satu di antara dua, antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli.

 

Jual beli adalah tukar menukar foto bahkan dengan barang yang lain dengan cara tertentu.

 

 

Macam-macam khiyar

1. Khiyar majlis adalah meneruskan atau membatalkan jual beli ketika kedua belah pihak masih berada dalam tempat jual beli.

2. Khiyar syarat adalah meneruskan atau membatalkan jual beli dengan beberapa persyaratan.

3. Khiyar aibi adalah jika terdapat kerusakan dalam barang jualan si pembeli boleh membatalkan akadnya.

 

 

Hukum-hukum jual beli

  1. Mubah, asal usul hukum jual beli.
  2. Wajib, cintohnya : menjual harta anak yatim karena terpaksa.
  3. Haram, jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun nya.
  4. Sunnat, contohnya : menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkannya.

 

 

Rukun jual beli

  1. Ada penjual dan pembeli.
  2. Ada uang dan benda yang dibeli.
  3. Ada transaksi.

Leave a Comment