Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al alim adalah

5. Diantara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-alim adalah..

A Rajin dalam menimba ilmuB. Berusaha menghindari kemungkaranC. Bersikap dermawan kepada sesamaD. Bersifat pemaaf kepada sesama6. Allah Swt sendinilah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, mengetahui apayang terkandung didalam Rahim mengetahui kapan turunnya hujan Allah Swt mahamengetahui merupakan makna dari.A Al-alimB. Al-khabirC. As-samiD. Al-bashir7. Diantara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-khabir adalah…A Suka berbagi pengalaman dan pengetahuanB. Senang menolong orang yang sedang susahC. Menjadi suri teladan bagi orang lainD. Bersemangat dan kreatif dalam segala haltolong ya kakak² yng cantik dan ganteng, nnti aku banuin kalian jugaa..​

Leave a Comment